Står norsk AOC igjen i fare?

Kravet til norsk AOC for å operere i Norge er hjemlet i Luftfartsloven.
Forordning 965 tillater medlemsstatene i EASA å bruke nasjonalt regelverk, der EASA's regelverk ikke er dekkende for operasjonen.

EASA jobber nå for å utvikle et eget regelverk for helikopteroperasjoner offshore.
Hvis Norge velger å ta dette inn som gjeldende regelverk på norsk kontinentalsokkel, mister Norge muligheten til å benytte nasjonalt regelverk.

 

Les høringsnotatet på Europaportalen.

 

NHF mener at mange av vurderingene i høringsnotatet er feil. Både økonomisk og operasjonsmessig vil det være fordeler for helikopteroperatørene å kutte norsk AOC.

NHF mener dette vil svekke sikkerheten ved å innføre EASA regelverk på sokkelen, som eneste regelverk.
Slik systemet er nå, er det norske myndigheter som fører tilsyn med operasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Dette har vært standard i mange år, og derfor har både norske myndigheter, samt norsk regelverk tilpasset seg forholdene på norsk kontinentalsokkel.
Ved å åpne opp for andre lands AOC'er på norsk kontientalsokkel, åpner man også opp for tilsyn fra andre tilsynsmyndigheter. Disse har nødvendigvis ikke samme erfaring og kompetanse som norske tilsynsmyndigheter, når det gjelder helikopteroperasjoner offshore på norsk kontinentalsokkel.

I kombinasjon med dette, er det fatalt at norsk regelverk gjøres ugyldig. Man kan blant annet nevne M'ADS og HUMS som norske krav. Disse kravene, kommer i hovedsak ut fra erfaringer som er gjort underveis i operasjonen på kontinentalsokkelen gjennom mange år, og har vært tatt inn gjennom offentlige utredninger som regelverk.

Likevel om disse to kravene også dekkes av det nye EASA regelverket, vil det være en svakhet at vi i Norge ikke får ha egne forskifter.
Hvis man ser for seg et operasjonssenario der Norge ønsker å stille ytterligere krav til operasjonen, må man ta den lange veien om EASA-systemet før man får endring. Og i EU organene, der slikt regeverk stemmes over, har ikke Norge stemmerett. Så da er vi overlatt til andre EU medlemsstater, for å tale vår sak.

 

NHF ser med stor bekymring på innføringen av et slikt regelverk, for sikkerhetsnivået i helikopteroperasjoner offshore, og ber derfor norske politikere orientere seg godt, samt være spesielt kritiske ved vurdering av et slikt regelverk.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook