Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - Ny rapport fra Regjeringen

Arbeids- og sosialdepartementet inviterte i november 2016 berørte parter og myndigheter til en arbeidsgruppe for en felles vurdering og drøfting av HMS-tilstanden og – utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet.

 

Et viktig mål med arbeidet har vært å komme frem til et representativt og omforent bilde av status for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Gruppen har også vurdert hva som skal til for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået, samtidig med effektiv og økonomisk drift. I rapporten gis det anbefalinger for videre oppfølging.

Rapporten vil inngå som grunnlag for en ny stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Rapporten kan leses her.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook