Høringssvar gebyrforskriften 2016

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2016.  Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

 

Forslag til gebyrforskrift for 2016 bygger i stor grad på gjeldende gebyrforskrift. Gebyrsatsene er i hovedsak økt med om lag 2,1 % basert på Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. juni 2015.  På enkelte gebyrområder er gebyrsatsene uendret. Det er også foretatt enkelte justeringer i forskriftsteksten enten som følge av endringer i regelverket eller for å klargjøre den aktuelle bestemmelsen.

 

Høringsnotat, forskriftsutkast og høringsliste finnes på Luftfartstilsynets hjemmeside  

 

NHF har sendt inn høringssvar, som du kan lese her.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook