Arkiv

Oppdatert medlemsinformasjon - Helicopter Offshore Operations

OPPDATERT MEDLEMSINFORMASJON - SIKKERHETSKRAV OG NASJONAL DRIFTSTILLATELSE I FARE!
NHF viser til tidligere medlemsinformasjon utsendt i september.
Den felles-europeiske luftfartsmyndigheten, EASA (European Aviation Safety Agency) har nå et nytt regelverk for offshore helikopteroperasjoner under utarbeidelse.
Det nye regelverket stiller ingen krav til nasjonal driftstillatelse, slik vi har fra før i Norge.
Dette betyr at utenlandske helikopteroperatører, både kommersielle og ikke-kommersielle, vil kunne operere på norsk sokkel, potensielt uten en gang å måtte informere norske myndigheter.
Regelverket har nå vært ute på siste høring internasjonalt. NHF har svart på denne høringen, og gitt EASA klar tilbakemelding om hvilket standpunkt vi har i saken.
Vårt høringssvar er tilgjengelig for gjennomlesning på vår nettside: 
Denne gangen har vesentlig flere norske aktører svart på høringen, og i all hovedsak deler de vårt syn i sine svar. Også Samarbeidsforum har utarbeidet et høringssvar, og NHF har vært representert i dette arbeidet. Aircraft Engineers International er også informert, og følger saken på internasjonalt plan.
EASA vil nå utarbeide et revidert forslag til nytt regelverk som videresendes til EU for politisk behandling. Realistisk sett, vil nok det reviderte forslaget i all hovedsak være likt forslaget som var på høring. Siden Norge ikke er medlem av EU, vet vi at Norge har liten påvirkningskraft i den videre behandlingen. Når regelverket er ferdigbehandlet i EU, vil det komme ut som lov for alle medlemsstatene i EU. Dette forventes gjennomført i løpet av tredje kvartal 2015. Norge er ikke EU medlem, og vil derfor gjennomføre egen høringsrunde før implementering i norsk regelverk gjennom EØS avtalen.
Selv om det kan se ut som at det nye regelverket er et stykke unna enda, har NHF etablert et samarbeid med andre store aktører som; LO, Parat, Norsk Flygerforbund, NITO, Safe, Industri Energi, Lederne og Fellesforbundet. NHF har gjennomført informasjonsmøter med overnevnte parter slik at disse er satt inn i saken, og dermed har fått mulighet til å sende inn egne høringssvar til EASA.
Den beste argumentasjonen vi har i dette arbeidet, er det høye sikkerhetsnivået for helikopteroperasjoner på norsk sokkel. I de siste britiske sikkerhetsstudier, blir våre operasjoner omtalt til å ha «Gold standard». NHF mener at dette er et resultat av tett samarbeid, åpenhet, lokalt tilsyn samt aktivt sikkerhetsarbeid hos hver enkelt ansatt. NHF mener også at det er en forutsetning for det videre sikkerhetsarbeidet, at Norge beholder krav til lokal organisasjon og tilsynsmyndighet.
Det viktigste bidraget fra deg som medlem, vil være og fortsatt holde fokus på sikkerheten i egen organisasjon.
Dette sørger for at vår gode argumentasjon kan opprettholdes i det videre arbeidet, for å få dereguleringen stanset. 
 
Med hilsen
 
Norsk Helikopteransattes Forbund


(Hvis du er medlem i NHF og ikke har mottatt denne meldingen på e-post, ber vi deg ta kontakt med forbundet, slik at vi kan oppdatere vår e-postliste)

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook