Medlemsinformasjon april 2015 - Helicopter Offshore Operations

NHF har siden forrige medlemsinformasjon jobbet videre med det internasjonale regelverket for helikopteroperasjoner.

 

Siden forrige medlemsinfo, har NHF med støtte fra våre samarbeidspartnere, bedt Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) om å gjennomføre en konsekvensutredning for implementering av regelverket på norsk kontinentalsokkel. SHT har rådført seg både med Luftfartstilsynet (LT) og Samferdselsdepartementet i saken, men har dessverre ikke mulighet til å gjennomføre en slik utredning nå, grunnet manglende mandat. Brevene til og fra SHT ligger vedlagt.
Likevel har aktørene (SHT og LT) indikert at de forstår problemstillingene, og at de således støtter at en konsekvensutredning bør gjennomføres.

NHF har derfor, med støtte fra våre samarbeidspartnere, løftet saken inn for behandling i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF). Dette forumet har stor faglig tyngde og anerkjennelse innen luftfarten i Norge.  
Forumet behandlet saken på ordinært møte i februar, og det ble vedtatt at NHF utformer utkast til brev fra SF til Samferdselsdepartementet, med en anbefaling om å gjennomføre en slik utredning. På SF møtet var det bred støtte dette fra alle medlemmene, noe vi er svært glade for.

Videre har NHF vært i kontakt med politisk del av Samferdselsdepartementet, for å få et møte med statssekretær i departementet, og aller helst Samferdselsministeren.

 

NHF har fått positiv respons på å få møte statssekretær Tom Cato Karlsen, og tidspunkt for dette møtet planlegges strategisk i forbindelse med brevet til departementet fra SF, samt endelig regelverksutkast fra EASA.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook