Representantskapsmøtet 2016

P1030949Representantskapsmøte ble gjennomført på Hotell Hummeren i år også. Det var representanter fra Bristow, CHC, Heli-One, Lufttransport og Norsk Helikopterservice til stede.

 

På fredagen var det informasjon fra Teknisk komité ved Tommy Olsen om arbeidet som pågår i HOFO. Dette har vært en lang og tung prosess som har krevd mye ressurser de to siste årene. Han har sammen med Ole-Andes stilt på møter med samarbeids forum for helikoptersikkerhet i Nordsjøen, Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartementet, EASA med mere. Vi må bare ta hatten av for en fantastisk innsats og stå på vilje J

 

Hovedmålet for arbeidet er å sørge for at vi fortsatt beholder Norsk AOC for å fly på Norsk sokkel. Dette for å fortsatt bygge på den sikkerhetskulturen vi har i Norsk helikopterbransje. Men kanskje det viktigste er at Luftfartstilsynet har tilsyn med selskapene som flyr på Norsk sokkel. Vi kan komme i en situasjon der tilsynsmyndigheten havner i en stat uten kompetanse om offshore helikoptertransport (en stat uten kystlinje……)

Det vil komme en egen oppdatering om HOFO

Neste sak er innkommende forslag, og det er ingen saker fra lokalforeningene i år. Så da var det gjennomgang av prinsipp og handlingsprogram med styrets betraktninger. Oppdeling i fire grupper for arbeid med å forbedre prinsipp og handlingsprogrammet for påfølgende år. Gruppenes forslag ble presentert for deltagerne på representantskapsmøtet, og gruppelederne fikk i oppgave å sy disse sammen til nytt prinsipp og handlingsprogram.

 

Lørdagen var det tid for selve representantskapsmøte, som startet med Øyvind Strøm ønsket delegatene velkommen.

Innkallingen ble godkjent, dirigent ble valgt og dagsorden ble godkjent

Årsberetningen til styret ble gjennomgått uten de store merknader.

 

LethermanStyremedlem INFO delte ut tre Letherman kniver som takk for bidrag til bladet. Det ble Stig, Tommy og Ole-Andre som fikk de første knivene, takk for bidragene J

Det er kjøpt inn kniver for å belønne de som bidrar til at vi får et bedre blad. Alle knivene har ingravert: Jeg har bidratt, NHF NYTT

 

Regnskap ble godkjent, uten kommentarer fra representantskapsmøtet.

Ingen nye foreninger i NHF kom med i NHF i 2015.

 

Vedtektene ble gjennomgått, og det ble noen små forandringer på tekst for å tilpasse dagens situasjon. Det ble en del diskusjon rundt advokatstøtte, skal den opprettholdes i nåværende form eller reduseres. Representantskapsmøtet valgte å beholde dagens ordning med advokatstøtte.

 

Valg av Nestleder, styremedlem økonomi, info og utdanning ble gjennomført og det nye styret består av.

Leder:                             Øyvind Strøm

Nestleder:                       Sigbjørn Langerud

Styremedlem økonomi:    John Kåre Pedersen

Styremedlem info:           Øystein Gjengedal

Styremedlem utdanning:  Tore Loe

I tillegg var 3. og 4. vara på valg.

 

Etter valget var det bare budsjettet som skulle godkjennes, også dette gikk igjennom uten merknader.

 

P1030984Under middagen på Lørdag fikk Henning Ramsey og Bjørn Aksland fortjent takk for innsatsen og det arbeidet de har utført for NHF.

 

Tilslutt ble alle lokalforeningsledere oppfordret av forbundets leder til å gi en kort status om situasjonen lokalt, og det viser seg at det er mye av det samme som går igjen. Spesielt med HR avdelinger som ikke har noen historikk i bransjen. Denne runden ble så vellykket at det vil bli innført som en del av programmet ved neste representantskapsmøte.

 

Øystein Gjengedal

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook